Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων απο Φερουσα Τοιχοποιια

Masonry Design +

Το πρόσθετο (add-on) Masonry Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Αναλυτική Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Masonry Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα.
Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις και τους ελέγχους του EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει τέλος, την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός (EC6)

L
Αυτόματη ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία για όλους τους τύπους που προβλέπονται από τον EC6.
N

Στο Scada Pro μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε κατασκευή από φέρουσα τοιχοποιία ορίζοντας με απλές γραμμές το περίγραμμα της κάτοψης, είτε σχεδιάζοντας το στο γραφικό του περιβάλλον, είτε εισάγοντας αρχείο μορφής dwg, dxf. Η προσομοίωση γίνεται αυτόματα με 3d πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία, την πλέον σύγχρονη μέθοδο ανάλυσης και σχεδιασμού τέτοιου είδους κατασκευών.

N

Στη συνέχεια και μέσα από την πλούσια βιβλιοθήκη τοίχων, λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, έχετε τη δυνατότητα να αποδώσετε στις επιφάνειες του κτιρίου σας, επιλεκτικά ή συνολικά, τον τύπο του τοίχου που επιθυμείτε.

N

Στο μοντέλο της κατασκευής σας μπορείτε ακόμα να εισάγετε και γραμμικά στοιχεία προκειμένου να προσομοιώσετε τον τύπο της διαζωματικής τοιχοποιίας.

L

Για την ανάλυση του φορέα, περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι της τοιχοποιίας με βάση τον EC8 κεφάλαιο 9.

“Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία”

9
Άοπλη Τοιχοποιία
9
Διαζωματική Τοιχοποιία
9
Οπλισμένη Τοιχοποιία
I
Όσον αφορά το σχεδιασμό και τους ελέγχους που προβλέπει ο EC6: “Σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία” η εφαρμογή σας παρέχει την ευελιξία να ελέγξετε τον τοίχο συνολικά σαν ενιαία επιφάνεια ή επιλεκτικά ορίζοντας τους πεσσούς που εσείς επιθυμείτε.
I
Οι έλεγχοι που εκτελούνται είναι:
9
Έλεγχος σε κάμψη εντός επιπέδου
9
Έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό
9
Έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου κάθετα στον οριζόντιο αρμό
9
Έλεγχος σε διάτμηση
9

Έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία στην κορυφή, στο μέσον, και στη βάση του τοίχου

L
Ευρωκώδικας EC6 – ΕΝ 1996:2005: Σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
L
Ευρωκώδικας EC8 – ΕΝ 1998:2004 – κεφάλαιο 9: Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
N
Ο ευρωκώδικας ΕΝ1996-1-1:2005 αφορά στο σχεδιασμό φορέων από φέρουσα τοιχοποιία.
N
Οι ειδικοί κανόνες για το σεισμικό σχεδιασμό των κτιρίων έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις διατάξεις του EΝ1998-1:2004 (κεφάλαιο 9), που αφορούν τη φέρουσα τοιχοποιία και κινούνται συμπληρωματικά του EC6.
N
Για τις ανάγκες εφαρμογής των ευρωκωδίκων 6 & 8 εκτελείται προσομοίωση της φέρουσας τοιχοποιίας σε τρεις διαστάσεις, με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους (shell elements).
N
Το πρόγραμμα κάνει αναγωγή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης στους άξονες που αναφέρει ο EC6.
N
Ο ένας άξονας είναι παράλληλος με τον οριζόντιο αρμό του τοίχου (οριζόντιος άξονας), και ο άλλος είναι κάθετος στον οριζόντιο αρμό (κατακόρυφος άξονας εντός του επιπέδου του τοίχου).
N
Εκτός από την περίπτωση της άοπλης τοιχοποιίας, η προσομοίωση της περίπτωσης διαζωματικής τοιχοποιίας είναι επίσης δυνατή, με την συνεργασία επιφανειακών και γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.
N
Στο πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί πλήρης βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, με επιλογές ως προς τις ιδιότητές τους και τους κανόνες εφαρμογής, σύμφωνες με όσα ορίζει ο κανονισμός:
L
Το σχέδιο της κατασκευής σας σε 3 διαστάσεις
Z
Στο SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε αυτόματα το τρισδιάστατο σχεδιαστικό αρχείο της μεταλλικής κατασκευής σε μορφή αρχείου dwg και να το επεξεργαστείτε όπως εσείς θέλετε.
Z
Στο SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε αυτόματα το τρισδιάστατο σχεδιαστικό αρχείο της μεταλλικής κατασκευής σε μορφή αρχείου dwg και να το επεξεργαστείτε όπως εσείς θέλετε.
Z
Στο SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε αυτόματα το τρισδιάστατο σχεδιαστικό αρχείο της μεταλλικής κατασκευής σε μορφή αρχείου dwg και να το επεξεργαστείτε όπως εσείς θέλετε.

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός (EC8 μέρος 3)

L
Στο Scada Pro έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του EC8-3 για την αποτίμηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισμική φόρτιση
N
Στο μέρος του ανασχεδιασμού, προσομοιώνεται η ενίσχυση ενός υφιστάμενου στοιχείου τοιχοποιίας μέσω μονού ή διπλού μανδύα.
N
Οι συστάσεις του κανονισμού εφαρμόζονται σε στοιχεία τοιχοποιίας που αντιστέκονται σε πλευρικές δυνάμεις εντός του επιπέδου τους.
N
Ως τέτοια νοούνται τόσο οι πεσσοί όσο και τα υπέρθυρα ενός τοίχου.
N
Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται είναι σε επίπεδο διατομής του πεσσού/υπέρθυρου, όπου προέχον εντατικό μέγεθος είναι είτε:
$
H αξονική δύναμη και κάμψη, είτε η τέμνουσα.
N
Προκύπτει συνεπώς η κρίσιμη αστοχία του στοιχείου τοιχοποιίας και υπολογίζεται αναλόγως η φέρουσα ικανότητά του, και για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας Α, Β και Γ.

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.
Z
Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.
Z
Στα αποτελέσματα των δοκών περιλαμβάνονται και διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.
Z
Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.
Z
Ειδικά για τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, παράγονται ευανάγνωστα, πινακοποιημένα αποτελέσματα με αντίστοιχα εποπτικά σκαριφήματα.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox