Επιλογή Σελίδας

Retrofit for Concrete

Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κτιρίων, εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Γενικά

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει  τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων  καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Η ανάλυση της κατασκευής μπορεί να γίνει και με τη μη γραμμική στατική μέθοδο. Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Concrete

Τύποι Αναλύσεων

 

Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)

 • Προέλεγχος  με γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδο (Ισοδύναμη φασματική μέθοδο).
 • Προέλεγχος  με γραμμική δυναμική φασματική μέθοδο.
 • Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος) με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.
 • Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος  με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.
 • Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)

Η μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover), επιτρέπει μια πιο ακριβή προσέγγιση της συμπεριφοράς της κατασκευής, μια ρεαλιστικότερη εκτίμηση της εντατικής και παραμορφωσιακής  της κατάστασης και παρέχει πληροφορίες για τα μέλη της που δεν παρέχουν οι ελαστικές μέθοδοι.

Στόχος της είναι η εκτίμηση και ο υπολογισμός κυρίως των ανελαστικών παραμορφώσεων αλλά και των εντατικών μεγεθών που θα αναπτυχθούν σε μία κατασκευή υπό σεισμική δράση.

Η μεθοδολογία της ανάλυσης προβλέπει την εφαρμογή οριζόντιας  σεισμικής δύναμης στο προσομοίωμα και  την κατανομή της  (ομοιόμορφη, τριγωνική ή ιδιομορφική) στους κόμβους και τα μέλη ανάλογα με τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού.

Τα φορτία αυξάνουν σταδιακά μέχρι ο φορέας να μετατραπεί σε μηχανισμό και να καταρρεύσει.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε φορά που κάποια διατομή διαρρέει (δημιουργία πλαστικής άρθρωσης) το προσομοίωμα τροποποιείται κατάλληλα και συνεχίζεται η διαδικασία επαύξησης.

Ο έλεγχος αυτός βασίζεται σε προκαθορισμένη μη-γραμμική σχέση ροπής – στροφής για κάθε μέλος του φορέα.

Σε κάθε βήμα της ανάλυσης εξετάζεται εάν η καμπτικές ροπές στο μέλος ξεπερνούν τη ροπή διαρροής.

Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό το όριο ξεπεραστεί, δημιουργείται πλαστική άρθρωση στο μέλος.

Σε κάθε βήμα εξετάζεται επίσης η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση ενός χαρακτηριστικού σημείου του φορέα (κόμβος ελέγχου), συνήθως στην κορυφή του.

Το βασικό αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής είναι η δημιουργία της  καμπύλης δύναμης (τέμνουσας βάσης) – μετακίνησης ή αλλιώς καμπύλης αντίστασης της κατασκευής.

Η καμπύλη αυτή παρέχει μία αντιπροσωπευτική εικόνα της σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής.

Η ανελαστική στατική ανάλυση παρέχει επίσης πληροφορίες και πλήρη εποπτεία για τη σειρά εμφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων στα μέλη.

Ο μελετητής έχει πλήρη εικόνα της σταδιακής παραμορφωσιακής κατάστασης του φορέα σε κάθε βήμα και μπορεί να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα τα “αδύνατα” σημεία της κατασκευής.

Στο SCADA Pro έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί η ανελαστική στατική ανάλυση.

Με προκαθορισμένες παραμέτρους και αυτόματο τρόπο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες αναλύσεις, εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κριτηρίων επιτελεστικότητας που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.  και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με τρόπο άμεσο και εποπτικό.

Σεισμικός Σχεδιασμός - Έλεγχοι (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

 

Ελαστικές αναλύσεις και προκαταρκτικός έλεγχος με βάση τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στον προκαταρκτικό έλεγχο εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κριτηρίων που προβλέπει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την εφαρμογή της ελαστικής ή της ανελαστικής ανάλυσης αντίστοιχα και εκτυπώνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι δείκτες ανεπάρκειας λ.

Στην ελαστική ανάλυση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου είτε με βάση τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m, είτε με τους δείκτες σεισμικής συμπεριφοράς q.

Γίνεται επίσης ο έλεγχος πλάστιμης ή ψαθυρής συμπεριφοράς των στοιχείων με βάση τις τρεις μεθόδους που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.: με βάση τον λόγο διάτμησης αs, με βάση τον δείκτη πλαστιμότητας σε όρους καμπυλοτήτων μ1/r και τέλος με βάση τον δείκτη πλαστιμότητας σε όρους μετακινήσεων μd.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία των τοιχοπληρώσεων με βάση τα όσα προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και γίνεται αυτόματα έλεγχος της αντοχής τους.

Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)

Στο SCADA Pro περιλαμβάνονται όλοι δυνατοί  σεισμικοί συνδυασμοί των δράσεων με ορθογωνική και τριγωνική κατανομή.

Ο υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης γίνεται με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. αλλά και με βάση το παράρτημα Β του EC8 μέρος 1.

Σχεδιάζεται η καμπύλη ικανότητας της κατασκευής  για τον αντίστοιχο κόμβο ελέγχου, καθώς και η διγραμμική καμπύλη.

Εμφανίζονται πάνω στην καμπύλη ικανότητας οι στοχευόμενες  μετακινήσεις για την κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.

Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να περιληφθούν οι τοιχοπληρώσεις  της κατασκευής και γίνεται αυτόματος έλεγχος αντοχής τους σε κάθε βήμα της Pushover.

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός ( ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

 

Όλη η διαδικασία σε ξεκάθαρα και σαφή βήματα με πλήρη έλεγχο και εποπτεία από το μελετητή

Στο SCADA Pro έχουν ενσωματωθεί πλήρως όλες οι διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που αφορούν στην αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Έτσι μπορείτε, μέσα από τους editors, να διαμορφώσετε εύκολα κα γρήγορα τους υπάρχοντες οπλισμούς, να εκτελέσετε την προκαταρκτική ανάλυση για να δείτε αν πληρούνται τα κριτήρια για την εφαρμογή ελαστικής (Στατικής ή Δυναμικής)  ή ανελαστικής (Pushover) και τέλος μετά την εκτέλεση της κύριας ανάλυσης να πάρετε τα αποτελέσματα των ελέγχων σε όρους δυνάμεων ή παραμορφώσεων.

Όσον αφορά στη διαδικασία ανασχεδιασμού και ενίσχυσης της κατασκευής, έχουν περιληφθεί στο SCADA Pro όλα τα υλικά ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται και περιλαμβάνονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

 • Υποστυλώματα: μανδύες από έγχυτο και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ινοπλισμένα πολυμερή, χαλύβδινα ελάσματα, διαδικασία περίσφιξης.
 • Δοκοί: Στρώσεις έγχυτου ή εκτοξευόμενου οπλισμένου σκυροδέματος, χαλύβδινα ελάσματα, ινοπλισμένα πολυμερή.

Γίνεται αυτόματος υπολογισμός των νέων ροπών αντοχής με βάση τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης της σύνθετης διατομής για  διαφορετικά υλικά (παλαιό – νέο υλικό), εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και γίνεται αυτόματος υπολογισμός των βλήτρων που απαιτούνται με βάση και τις αντίστοιχες κατασκευαστικές διατάξεις.

Έχουν επίσης περιληφθεί τα υλικά αποκατάστασης, προστασίας και ενίσχυσης της εταιρείας Sika καθώς επίσης και εφαρμογή υπολογισμού χημικών και μηχανικών αγκυρίων της εταιρείας fischer.

Ακολουθεί  ένα κείμενο που περιγράφει συνοπτικά τη διαδικασία αποτίμησης και ανασχεδιασμού, όπως την περιγράφει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ο Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) είναι ένα σύνολο διατάξεων για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτηριακών κατασκευών.

Οι διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ εφαρμόζονται στα πλαίσια μιας διαδικασίας δοκιμής-σφάλματος.

Αρχικά η υφιστάμενη κατασκευή αποτιμάται, στη συνέχεια ενισχύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ και αποτιμάται ξανά, έως ότου η μέθοδος ενίσχυσής της κριθεί ικανοποιητική και η κατασκευή ικανοποιεί το απαιτούμενο κριτήριο συμπεριφοράς.

Η εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. κρίνεται απαραίτητη συνήθως για την ενίσχυση κατασκευών που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με παλαιότερους κανονισμούς από τους ισχύοντες ή για την αποκατάσταση κατασκευών που έχουν υποστεί ζημιές.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. βασίζεται στο σχεδιασμό με κριτήρια επιτελεστικότητας.

Για τον σχεδιασμό με κριτήρια επιτελεστικότητας απαιτείται να καθοριστούν σε πρώτη φάση τα επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητα (hazard levels) που σχετίζονται με τη σεισμικότητα και τη γεωλογία της περιοχής της εξεταζόμενης κατασκευής.

Για παράδειγμα, για την Ελλάδα, λαμβάνονται υπόψη δύο επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας (10% σε 50 έτη, 50% σε 50 έτη).

Σε δεύτερη φάση, απαιτείται να καθοριστούν τα επίπεδα βλαβών ή αλλιώς επίπεδα συμπεριφοράς (performance levels).

Οι βλάβες σε μια κατασκευή εκτιμώνται συνήθως σε επίπεδο μέλους, γι’ αυτό το επίπεδο βλάβης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθορίζεται από την τιμή της γωνίας στροφής χορδής στα άκρα των δομικών μελών.

Επομένως, διαφορετικές τιμές στη γωνία στροφής χορδής καθορίζουν και διαφορετικά επίπεδα βλάβης.

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. τα επίπεδα βλαβών είναι τρία, της Άμεσης Χρήσης, της Προστασίας Ζωής και της Αποφυγής Κατάρρευσης.

Το επίπεδο επιτελεστικότητας, η ικανοποίηση του οποία αποτελεί την βασική αρχή σχεδιασμού σύμφωνα με  τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι ο συνδυασμός ενός επιπέδου σεισμικής επικινδυνότητας με ένα επίπεδο συμπεριφοράς.

Δηλαδή, ο μελετητής ή ο κύριος του έργου, καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο συμπεριφοράς/βλάβης της κατασκευής για δεδομένο επίπεδο σεισμικής έντασης.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας κατασκευής και την εκτίμηση της απαιτούμενης ικανότητας για δεδομένο επίπεδο σεισμικής έντασης.

Η ικανότητα μιας κατασκευής εκτιμάται με την εφαρμογή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, στατικών ή δυναμικών.

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ. προτείνεται η χρήση μη γραμμικών και γραμμικών μεθόδων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

 • Αποτίμηση με γραμμικές μεθόδους

Κατά την εφαρμογή των γραμμικών μεθόδων χρησιμοποιείται η μέθοδος του συντελεστή συμπεριφοράς q και η μέθοδος των δεικτών πλαστιμότητας m  για να ληφθεί υπόψη η μη γραμμική συμπεριφορά των μελών της κατασκευής.

Τα μέλη αποτιμώνται και ελέγχονται όχι σε όρους παραμορφώσεων σύμφωνα με τις οριακές τιμές της γωνίας στροφής χορδής αλλά σε όρους δυνάμεων, όπου γίνεται ο έλεγχος της εξίσωσης ασφαλείας, δηλαδή η δράση στο μέλος να μην ξεπερνά την αντοχή.

 • Αποτίμηση με μη γραμμική στατική μέθοδο

Πιο  συνήθης είναι η εφαρμογή της μη γραμμικής στατικής υπερωθητικής ανάλυσης (Pushover Analysis), όπου μια κατασκευή ωθείται με την επιβολή στατικών φορτίων, τα οποία αυξάνονται σταδιακά, μέχρι την κατάρρευση.

Η ικανότητα της κατασκευής παρουσιάζεται με μια καμπύλη φορτίου-μετατόπισης.

Οι διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθορίζουν ως φορτίο την τέμνουσα βάσης του κτηρίου και ως χαρακτηριστική μετατόπιση, την μετατόπιση ενός κόμβου στην οροφή του.

Η απαιτούμενη ικανότητα της κατασκευής εκτιμάται με την εφαρμογή της Μεθόδου των Συντελεστών (Displacement Coefficient Method), όπου ένα δεδομένο επίπεδο σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί σε μια τιμή της μετακίνησης της οροφής (στοχευόμενη μετακίνηση).

Η μετακίνηση οροφής, δεδομένης της καμπύλης ικανότητας, είναι ενδεικτική για μια παραμορφωσιακή κατάσταση της εξεταζόμενης κατασκευής.

Τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής θα πρέπει στην δεδομένη παραμορφωσιακή κατάσταση να παρουσιάζουν ανεκτά επίπεδα βλαβών.

 • Αποτίμηση με μη γραμμική δυναμική μέθοδο

Στην περίπτωση εφαρμογής μη γραμμικής δυναμικής μεθόδου, επιλέγεται ένα σύνολο επιταχυνσιογραφημάτων στα οποία η μέγιστη επιτάχυνση του εδάφους αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο σεισμικής επικινδυνότητας.

Αφού ολοκληρωθεί η δυναμική ανάλυση της κατασκευής, εξετάζεται σε κάθε χρονικό βήμα το επίπεδο βλάβης στα άκρα των μελών.

Το επίπεδο βλάβης ενός δομικού μέλους για δεδομένη παραμορφωσιακή κατάσταση της κατασκευής εκτιμάται ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν διάφοροι δείκτες συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ο δείκτης βλάβης είναι η γωνία στροφής χορδής στα άκρα του μέλους, δεδομένης συγκεντρωμένης πλαστιμότητας.

Τα επίπεδα βλάβης ορίζονται από το συνδυασμό της γωνίας στροφής χορδής σε φάση διαρροής θy και της οριακής γωνίας στροφής χορδής θu.

Επειδή η γωνία στροφής χορδής εκφράζει την παραμόρφωση του μέλους υπό καμπτική καταπόνηση, γίνεται και έλεγχος μελών έναντι διατμητικής αστοχίας σε όρους δυνάμεων.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αν διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία αποτίμησης της κατασκευής ότι δεν ικανοποιείται το απαιτούμενο κριτήριο επιτελεστικότητας, δηλαδή η κατασκευή παρουσιάζει μεγαλύτερης έκτασης βλάβες από τις ανεκτές βλάβες για δεδομένης έντασης σεισμό, τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης ή ενίσχυσης των μελών της, ώστε να αυξηθεί η αντοχή ή η πλαστιμότητα της κατασκευής.

Το δεύτερο, λοιπόν, σκέλος του ΚΑΝ.ΕΠΕ. περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες αύξησης της αντοχής και της πλαστιμότητας των δομικών μελών.

Τέτοιες μέθοδοι είναι οι εξής:

Αποκατάσταση και ενίσχυση υποστυλωμάτων
 • Τοπική αποκατάσταση ίσης διατομής σε πλήρη αποδιοργάνωση σκυροδέματος
 • Τοπική αποκατάσταση ίσης διατομής σε μερική αποδιοργάνωση σκυροδέματος
 • Αύξηση αντοχής, δυσκαμψίας και πλαστιμότητας με κλειστό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Αύξηση αντοχής, δυσκαμψίας και πλαστιμότητας με ανοιχτό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ενίσχυση με στρώση οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρη επέκταση υποστυλώματος
 • Προσθήκη τοιχωμάτων σε συνέχεια υποστυλωμάτων
 • Περίσφιξη με μεταλλικά επικολλητά ελάσματα
 • Περίσφιξη με σπειροειδή οπλισμό
 • Περίσφιξη με μεταλλικό μανδύα ορθογωνικό ή ελλειπτικό
 • Περίσφιξη με γενικό μεταλλικό κλωβό
 •  Περίσφιξη με γενικό μεταλλικό κλωβό χρησιμοποιώντας εναλλακτικά «βίδες» ή «ντίζες»
 • Περίσφιξη με μανδύα από ΙΟΠ
Ενίσχυση τοιχωμάτων
 • Με κλειστό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
Ενίσχυση δοκών
 • Καμπτική ενίσχυση δοκών με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος
 • Καμπτική ενίσχυση με επικολλητά χαλύβδινα ελάσματα
 • Καμπτική ενίσχυση με ανθρακοελάσματα ή υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή
 • Διατμητική ενίσχυση με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος
 • Διατμητική ενίσχυση με εξωτερικά στοιχεία από χάλυβα και ινοπλισμένα πολυμερή
 • Διατμητική ενίσχυση με εξωτερικά μεταλλικά στοιχεία
 • Καμπτική και διατμητική ενίσχυση με κλειστό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Καμπτική και διατμητική ενίσχυση με ανοιχτό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Εξασφάλιση αγκύρωσης επικολλημένων ελασμάτων και και υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή.
Ενίσχυση κόμβων
 • Με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Με προσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία
 • Επισκευή με ρητινενέσεις
 • Με επικολλητά ελάσματα από χάλυβα
 • Με χαλύβδινα κυματοειδή ελάσματα
 • Με υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή
Ενίσχυση πλαισίων
 • Ενίσχυση με μανδύα σκυροδέματος
 • Τοποθέτηση μεταλλικών δικτυωμάτων εντός πλαισίων σε διάταξη Χ ή Λ
Εμφάτνωση πλαισίων
 • Τοιχωματοποίηση πλαισίου με εμφατνώσεις πάχους μεγαλύτερου του πάχους της δοκού
 • Θεμελίωση τοιχώματος ενός υφιστάμενου πλαισίου
Ενίσχυση θεμελίων
 • Αύξηση διάστασης σε συνδυασμό με ενίσχυση κατακόρυφων μελών με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα

 

Στα πλαίσια των τεχνικών ενίσχυσης χρησιμοποιείται και ένα πλήθος υλικών σύνθετων ή μη, τελευταίας συνήθως τεχνολογίας.

Στην περίπτωση των δοκών και των υποστυλωμάτων, τα υλικά ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως νέες ποιότητες σκυροδέματος, επικολλητά χαλύβδινα ελάσματα, ανθρακοελάσματα και υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή.

Τα πιο συνήθη υλικά ενίσχυσης είναι τα εξής:

 

Ειδικοί τύποι σκυροδέματος
 • Έγχυτο σκυρόδεμα
 • Σκυρόδεμα με πολυμερή
 • Σκυροτσιμεντόπηγμα
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 • Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Πολυμερικές κόλλες
 • Με τη μορφή ρητινενέσεων
Επισκευαστικά κονιάματα
 • Κονιάματα με πολυμερή
 • Κονιάματα με τσιμέντο
Επικολλητά φύλλα/ελάσματα από χάλυβα
Επικολλητά φύλλα/ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRPs ή ΙΟΠ)
Διατμητικοί σύνδεσμοι
 • Αγκύρια
 • Βλήτρα
 • Μονότμητοι σύνδεσμοι
 • Δίτμητοι σύνδεσμοι
 • Κύβοι σκυροδέματος
Αγκυρώσεις και συγκολλήσεις νέων ράβδων
 • Δύσκαμπτοι σύνδεσμοι
 • Εύκαμπτοι σύνδεσμοι

οι τεχνικές και τα υλικά αποκατάστασης και ενίσχυσης των δομικών μελών που παρουσιάζονται ονομαστικά στους παραπάνω πίνακες εμπλουτίζονται με τα υλικά και τις τεχνικές τις εταιρίας Sika A.E. στα πλαίσια της εφαρμογής του SCADA Pro.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

 

Σχεδιαστικό περιβάλλον με άπειρες δυνατότητες και εργαλεία για στατική σχεδίαση

Στο SCADA Pro η δημιουργία των ξυλοτύπων και η περαιτέρω επεξεργασία τους γίνεται μέσα σε ένα σύγχρονο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον με πολλά εργαλεία, έτοιμα σύμβολα, και ειδικές εντολές για στατική σχεδίαση.

Έχετε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των υποστυλωμάτων μέσα στο ίδιο παράθυρο του editor!

Με αυτό τον τρόπο η λεπτομέρειά του ενημερώνεται αυτόματα με τις όποιες αλλαγές κάνετε στον οπλισμό του.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπών αντοχής καθώς και τα αναπτύγματα των στύλων καθύψος, είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το ύψος του υποστυλώματος.

Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του ξυλοτύπου σε αρχείο μορφής dwg, dxf.

Προμέτρηση Υλικών

 

Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των υλικών

Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες  τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.

Για το σκυρόδεμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου (Δοκοί, υποστυλώματα κλπ) και ανά στάθμη καθώς και το σύνολο για όλο το κτίριο.

Για τον χάλυβα οπλισμού των διατομών παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου, ανά μέλος αλλά και ανά διάμετρο των ράβδων.

Η παρουσίαση γίνεται ανά στάθμη αλλά και συνολικά για όλο το κτίριο. Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

 

Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης

Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που  θα περιληφθούν στο τεύχος σας.

Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.

Στα αποτελέσματα των δοκών περιλαμβάνονται και διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.

Έχετε ακόμα  τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.

Ειδικά για τα αποτελέσματα των ενισχύσεων οπλισμένου σκυροδέματος, παράγονται ευανάγνωστα, πινακοποιημένα  αποτελέσματα με αντίστοιχα εποπτικά σκαριφήματα.