Επιλογή Σελίδας

ACE-Hellas Integrated Solutions – SCADA Pro

Retaining Wall Pro

Πρόγραμμα υπολογισμού τοίχων-προβόλων (ακλόνητων ή με δυνατότητα μετακίνησης) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Retaining Wall Pro
N

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών εδαφικών στρώσεων καθώς και πολλαπλών επιλογών διαμόρφωσης της επιφάνειας του εδάφους.

N

Παρέχεται η ευχέρεια τοποθέτησης φορτίων απείρου μήκους, τμηματικών και συγκεντρωμένων επί του εδάφους (είτε ενεργητικών είτε παθητικών ωθήσεων) και φορτίων στη στέψη και τον κορμό του τοίχου.

N

Υπολογίζονται επιπλέον η πρόσθετη πίεση λόγω της ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η υδροδυναμική μεταβολή της πίεσης για πολύ διαπερατά εδάφη.

I

Οι υπολογισμοί των ωθήσεων λόγω εδάφους και εξωτερικά επιβεβλημένων φορτίων γίνεται θεωρώντας ευθύγραμμες επιφάνειες ολίσθησης κατά Coulomb, Mononobe-Okabe και Terzaghi.

I
Η επαύξηση λόγω σεισμού και η διαστασιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς (ΕΑΚ2000 και ΕΚΩΣ2000) είτε με βάση τον EC8-5 και EC7 με παραμέτρους ελεγχόμενες πλήρως από τον μελετητή.
I
Ο μελετητής έχει τη δυνατότητα του ορισμού δικών του φορτίσεων και συνδυασμών τους.
I
Από οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδυασμούς προκύπτουν διαγράμματα, είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά.
N
Πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται από τους κανονισμούς (έλεγχοι ολίσθησης, ανατροπής, τάσεων).
N
Το πρόγραμμα έχει επεξεργαστή των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης πλήρως ελεγχόμενο από τον χρήστη. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ενημερώνουν το τεύχος της μελέτης, την προμέτρηση και το σχέδιο των ξυλοτύπων.
N
Πραγματοποιείται προμέτρηση σκυροδέματος και χάλυβα (αναλυτική και συγκεντρωτική) και υπολογίζονται αναπτύγματα οπλισμών με μήκη αγκύρωσης και πίνακα οπλισμού.
N
Παράγεται πλήρες τεύχος υπολογισμών, ελέγχων και διαστασιολόγησης σε μορφή pdf, word κλπ. έτοιμο για πολεοδομία, υπηρεσίες, διαγωνισμούς κλπ.
N
Πλήρης επεξεργασία του σχεδίου μπορεί να γίνει μέσω αρχείων DWG σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα.

H κύρια οθόνη του προγράμματος χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

L

1. Στο άνω μέρος βρίσκεται το βασικό μενού

=
και το ribbon με τις επιμέρους θεματικές ενότητες και εντολές του προγράμματος.
L

2. Το επόμενο τμήμα είναι η κύρια επιφάνεια εργασίας

L

3. Στο κάτω μέρος είναι το τμήμα των δεδομένων.

Το τμήμα αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με την θεματική ενότητα στο ribbon που είναι ενεργή. Το παρακάτω αντιστοιχεί στην θεματική ενότητα «Δεδομένα».

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η διαδοχική χρήση των εντολών σε κάθε θεματική ενότητα του Ribbon προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη.

Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες είναι:

L

1. Δεδομένα

N

Προσδιορίζονται οι αρχικές παράμετροι υπολογισμού στη συνέχεια δίνονται τα δεδομένα της γεωμετρίας του τοίχου.

N

Ακολούθως εισάγονται τα Στοιχεία της επίχωσης από την πλευρά των ενεργών ωθήσεων (ενεργητικές στρώσεις) καθώς και τα στοιχεία του Εδάφους Εμπρός (Παθητικές Στρώσεις)

L
2. Φορτία
N
Εδώ γίνεται ο προσδιορισμός των φορτίσεων και των συνδυασμών με τους οποίους θα γίνει η ανάλυση, η διαστασιολόγηση και οι έλεγχοι του τοίχου.
L
3. Ανάλυση
N
Ορίζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη σεισμική φόρτιση και γίνεται και η διαδικασία της επίλυσης του τοίχου.
L
4. Αποτελέσματα
N
Εδώ εμφανίζονται τα διαγράμματα (συγκεντρωτικά ή αναλυτικά) όλων των περιπτώσεων φόρτισης (ενεργητικών και παθητικών) με τις οποίες καταπονείται ο τοίχος, ο Editor Οπλισμού για γραφική τροποποίηση των οπλισμών, τα αποτελέσματα της προμέτρησης χάλυβα και σκυροδέματος, το τεύχος των υπολογισμών και η δυνατότητα εξαγωγής των ξυλοτύπων
L
5. Εμφάνιση
N
Η ενότητα αυτή περιέχει τις απαραίτητες εντολές για την καλύτερη εμφάνιση του τοίχου στο γραφικό του περιβάλλον.

Η μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης

L
περιέχει πληροφορίες που αφορούν την εμφάνιση του ονόματος της τρέχουσας θεματικής ενότητας
L
τις συντεταγμένες του κέρσορα στο γραφικό περιβάλλον
L
το διακόπτη «Γέμισμα» όπου κρύβει ή εμφανίζει το γέμισμα του Τοίχου
L
την εμφάνιση ή μη των εδαφικών στρώσεων, την εμφάνιση ή μη των διαστάσεων του Τοίχου, την εμφάνιση ή μη της ένδειξης του ύψους των στρώσεων και τέλος την εμφάνιση ή μη των φορτίων που έχουν οριστεί.

παρουσίαση των εντολών της κάθε θεματικής ενότητας

L

1. Δεδομένα

Z

Παράμετροι

Z
Γεωμετρία
Z
Στοιχεία Επίχωσης
Z

Έδαφος Εμπρός

L
2. Φορτία
Z

Φορτίσεις – Συνδυασμοί

Z
Στην ενότητα «Φορτίσεις» γίνεται ο προσδιορισμός των φορτίσεων και των συνδυασμών με τους οποίους θα γίνει η ανάλυση, η διαστασιολόγηση και οι έλεγχοι του τοίχου.
Z
Φορτία Ενεργητικών Ωθήσεων
Z
Ο μελετητής δίνει τα φορτία, επί του εδάφους ή επί του τοίχου, από την πλευρά των ενεργητικών ωθήσεων.
L
Περιγραφή Φορτίου
Z
Εδάφους
Z
Στέψης
Z
Τοίχου
Z

Φορτία Παθητικών Ωθήσεων

Z
Εδώ ο μελετητής δίνει τα φορτία, επί του εδάφους ή επί του τοίχου, από την πλευρά των παθητικών ωθήσεων.
L

3. Ανάλυση

Z
Σεισμός
Z
Τα δεδομένα που εμφανίζονται εξαρτώνται από την επιλογή του κανονισμού που έχει γίνει στις παραμέτρους
Z
1. EAK2000 – ΕΚΩΣ2000
Z
2. EN1997-1 & EN1998-5
Z
Υπολογισμός
Z
Με την επιλογή αυτή εκτελείται η ανάλυση για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών των ελέγχων και των οπλισμών.
Z
Οι υπολογισμοί των ωθήσεων λόγω εδάφους και εξωτερικά επιβεβλημένων φορτίων γίνεται θεωρώντας ευθύγραμμες επιφάνειες ολίσθησης κατά Coulomb, Mononobe-Okabe και Terzaghi.
Z
Η επαύξηση λόγω σεισμού και η διαστασιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό που έχει επιλεγεί.
L
4. Αποτελέσματα
Z
Διαγράμματα
Z
Με αυτή την εντολή ο μελετητής βλέπει τα διαγράμματα όλων των περιπτώσεων φόρτισης (ενεργητικών και παθητικών) καθώς και των συνδυασμών τους με τις οποίες καταπονείται ο τοίχος.
Z
Editor Οπλισμών
Z
Mε αυτή την εντολή ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να δει, εποπτικά, τις ράβδους οπλισμού που έχουν προκύψει από τη διαστασιολόγηση και στη συνέχεια, αν επιθυμεί, να επέμβει και να τις τροποποιήσει.
Z

Εισαγωγή ράβδων

Z
Τροποποίηση ράβδων
Z
Διαγραφή ράβδων
Z
Οπλισμός διανομής
Z
Ενοποίηση οπλισμού πέλματος
Z
Προμέτρηση
Z
Τεύχος
Z
Εξαγωγή Ξυλοτύπων

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox