Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων απο Φερουσα Τοιχοποιια

Masonry Design

Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Σύντομη Περιγραφή

Το SCADA Pro Masonry αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.
Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις και τους ελέγχους του EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει τέλος την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – EC3 μέρος 1

L
Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5
N
Προσομοίωση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με 3d πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.
N
Αυτόματη παραγωγή του τρισδιάστατου φορέα από ένα απλό περίγραμμα κάτοψης. Παραμετρικός ορισμός ανοιγμάτων.
N
Πλούσια βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων, κονιαμάτων με δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηριστικών τοίχων και από το μελετητή.
N
Δυνατότητα προσομοίωσης και διαζωματικής τοιχοποιίας με συνδυασμό πεπερασμένων επιφανειακών και γραμμικών στοιχείων.
N
Σχεδιασμός με την εκτέλεση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον EC6:
$
Έλεγχος σε κάμψη εντός επιπέδου, έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό, έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου κάθετα στον οριζόντιο αρμό, έλεγχος σε διάτμηση, έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία στην κορυφή, στο μέσον, και στη βάση του τοίχου.

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός (EC8 μέρος 3)

L
Εκτελούνται αυτόματα οι έλεγχοι πεσσών και υπέρθυρων
I
Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπει ο EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Εκτελούνται αυτόματα οι έλεγχοι πεσσών και υπέρθυρων.
I
Δυνατότητα ενίσχυσης της τοιχοποιίας με απλό ή διπλό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος με αντίστοιχη αύξηση της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής του στοιχείου.

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox