Επιλογή Σελίδας

SCADA SE Masonry

Σύντομη Περιγραφή

Νέα, πλήρης εφαρμογή για την εισαγωγή, ανάλυση, αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία. Ο προσομοίωση του φορέα γίνεται με την μέθοδο του Ισοδύναμου πλαισίου (ΜΙΠ). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο κάθε τοίχος προσομοιώνεται με ένα επίπεδο πλαίσιο αποτελούμενο από γραμμικά κατακόρυφα στοιχεία (πεσσοί) και αντίστοιχα οριζόντια (ποδιές – υπέρθυρα). Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με δεσμικές ράβδους μεγάλης ακαμψίας (απαραμόρφωτα στοιχεία μηδενικού ειδικού βάρους). Οι επιμέρους τοίχοι συντίθεται σε ένα ενιαίο χωρικό πλαίσιο που αποτελεί την προς μελέτη κατασκευή.

Περιβάλλον Εργασίας

L
Νέο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, βασισμένο στην τεχνολογία Ribbon της Microsoft, με κατηγοριοποίηση των στοιχείων σε μορφή δέντρου.
N

Αμφίδρομη λειτουργία επιλογής και τροποποίησης των στοιχείων του φορέα από το δέντρο ή γραφικά πάνω στο φορέα με εμφάνιση των ιδιοτήτων του.

N

Εμφάνιση στο δεξιό μέρος της οθόνης των ιδιοτήτων του στοιχείου για άμεση αναφορά και τροποποίησή τους.

N

Δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και των ιδιοτήτων εμφάνισης των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

L

Νέα αρχική οθόνη του SCADA SE 22 Masonry πιο εύχρηστη, πιο όμορφη και πιο λειτουργική.

L
Νέο Tab “Επεξεργασία” το οποίο περιέχει πλέον μεμονωμένες τις εντολές του πλαισίου διαλόγου των πολλαπλών επιλογών.

Μοντελοποίηση

N
Απλό, εύχρηστο και εποπτικό περιβάλλον εισαγωγής των τοίχων
N
Περιγραφή της γεωμετρίας και των ανοιγμάτων είτε γραφικά από έτοιμο 3d dwg, dxf αρχείο, είτε με εισαγωγή συντεταγμένων.
N
Επιλογή τύπου τοιχοποιίας μέσα από μία πλούσια βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων, κονιαμάτων με δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηριστικών τοίχων και από το μελετητή.
N
Δυνατότητα τοποθέτησης διαζώματος (σενάζ) καθώς και πρεκιών περιμετρικά των ανοιγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα ή και μεταλλικό.
N
Ο τοίχος με τα ανοίγματά του καθώς και το μαθηματικό του μοντέλο σχεδιάζονται δυναμικά κατά την εισαγωγή τους για άμεση εποπτεία.
L
Τρεις τρόποι συμμετοχής των υπέρθυρων και των ποδιών στο μαθηματικό προσομοίωμα:
N
• Πλήρης σύνδεση
N
• Μερική σύνδεση
N
• Να μη ληφθεί υπόψη
N
Επιλογή διαφραγματικής λειτουργίας ή μη ανά όροφο.

Φορτία

L
Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε γραφικά πάνω στα μέλη τα φορτία που θέλετε. Υποστηρίζονται όλα τα είδη των φορτίων όπως ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις, συγκεντρωμένες δυνάμεις, επικόμβιες δυνάμεις, στρεπτικές ροπές, καθιζήσεις, φορτία λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής κλπ.
I
Οι φορτίσεις και οι συνδυασμοί που προβλέπονται από τον EC0 υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα με πλήρη δυνατότητα επέμβασης από το μελετητή.
I
Γίνεται επίσης αυτόματη παραγωγή των φορτίων ανέμου και χιονιού σύμφωνα με τον EC1 και αυτόματος απόδοση στα μέλη με αντίστοιχη δημιουργία των φορτίσεων, έτοιμων για την ανάλυση.
I
Εμφάνιση επιλεγμένου φορτίου με κόκκινο χρώμα.

Εισαγωγή και φορτία Πλακών

5

Η αναγνώριση των πλακών στο SCADA SE 22 Masonry γίνεται αυτόματα με αυτόματο προσδιορισμό των συνθηκών στήριξής τους.

5
Υποστηρίζονται πλάκες οποιουδήποτε σχήματος και οποιουδήποτε τύπου (Συμβατική, Zoellner, Sandwich).
5
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετατροπής μιας συμβατικής πλάκας σε πλάκα με προσομοίωση πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων.
5
Ο υπολογισμός του ελάχιστου πάχους της πλάκας γίνεται αυτόματα με βάση τον έλεγχο λυγηρότητας .
5
Τα φορτία των πλακών μπορούν να εισαχθούν συνολικά για όλες τις πλάκες ή επιλεκτικά με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και τροποποίησής τους.
5
Μπορούν να εισαχθούν φορτία ομοιόμορφα γραμμικά ή τμηματικά.
5
Η απόδοση των φορτίων γίνεται με ένα κλικ στους πεσσούς, στα υπέρθυρα και στις δοκούς σύζευξης με αντίστοιχη εμφάνιση των γραμμών διαρροής και των επιφανειών επιρροής ανά μέλος.
5
Τα φορτία των μελών υπολογίζονται με τη μέθοδο των συντελεστών Marcus ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας.

Μέθοδοι Ανάλυσης

L
Οι μέθοδοι ανάλυσης που υποστηρίζονται είναι οι:
N
Ελαστική στατική ανάλυση
N
Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης
N
Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)
L
Νέος ταχύτατος επιλύτης ACE Power Solver
N

Στη νέα έκδοση του SCADA SE 22 Masonry έχει ενσωματωθεί πλήρως ένας νέος ταχύτατος multithreaded solver (πολυνηματικός επιλύτης) ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως τους πολλαπλούς πυρήνες των επεξεργαστών τελευταίας τεχνολογίας καθώς και όλο το μέγεθος της μνήμης RAM των 64bit συστημάτων. Ο επιλύτης αυτός σε συνδυασμό με τους πλέον σύγχρονους αλγορίθμους διαμόρφωσης μητρώων, επίλυσης συστημάτων εξισώσεων και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων, ανήκει στις πλέον σύγχρονες μεθόδους υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (High Performance Computing) οι οποίες εφαρμόζονται από τα πλέον αξιόπιστα λογισμικά σε όλο τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα επίλυσης φορέων πολύ μεγάλου μεγέθους.

N
Τεχνολογία 64-bit για μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια.

Προσθήκη νέων υλικών ενίσχυσης των εταιρειών Sika, EM4C και Sintecno

N

Στη νέα έκδοση του SCADA SE 22 Masonry έχουν προστεθεί νέα υλικά ενίσχυσης και προστασίας υφιστάμενων κατασκευών και έχουν ενημερωθεί και προσαρμοστεί πλήρως οι κατάλογοι των υπαρχόντων. Τώρα πλέον με την επιλογή του υλικού της ενίσχυσης από το μελετητή, λαμβάνονται αυτόματα υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του. Σε όλα τα υλικά υπάρχει επίσης link στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που το παράγει.

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός

=
Η Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover) επιτρέπει μια πιο ακριβή προσέγγιση της συμπεριφοράς της κατασκευής, μια ρεαλιστικότερη εκτίμηση της εντατικής και παραμορφωσιακής της κατάστασης και παρέχει πληροφορίες για τα μέλη της που δεν παρέχουν οι ελαστικές μέθοδοι.
L
Κατά την Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover), εκτελούνται όλοι έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων τόσο σε επίπεδο συνολικής ικανότητας της κατασκευής όσο και σε επίπεδο μελών με βάση τα προβλεπόμενα στον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. και τον EC8-3 και για τις τρεις οριακές καταστάσεις αστοχίας (στάθμες επιτελεστικότητας):
=
Οριακή Κατάσταση Περιορισμού Βλαβών (DL)
=
Οριακή Κατάσταση Σημαντικών Βλαβών (SD)
=
Οριακή Κατάσταση Οιονεί Κατάρρευσης (NC)
=
Περιλαμβάνονται όλοι δυνατοί σεισμικοί συνδυασμοί των δράσεων με ορθογωνική και τριγωνική κατανομή.
=
Σχεδιάζεται η καμπύλη ικανότητας του φορέα με βαθμιαία απώλεια της αντοχής των μελών του για τον αντίστοιχο κόμβο ελέγχου. Κάθε πτώση της αντιστοιχεί σε αστοχία ενός ή περισσοτέρων μελών.
L
O υπολογισμός των στοχεύομενης μετακίνησης εκτελείται με δύο μεθόδους:
=
• Μέθοδος των συντελεστών
=
• Μέθοδος όπως προβλέπεται στο παράρτημα Β του EC8-1 και στην οποία παραπέμπει ο Κ.Α.Δ.Ε.Τ.
L
Ο υπολογισμός της διγραμμικοποιημένης καμπύλης γίνεται επίσης με δύο μεθόδους:
=
• Μέθοδος ίσων εμβαδών
=
• Προσεγγιστική μέθοδος (EC8)
=
Επίσης υπολογίζονται για κάθε βήμα και απεικονίζονται γραφικά τα σκελετικά διαγράμματα των μελών ανά άκρο και ανά κατεύθυνση. Δυνατότητα επιλογής από τον μελετητή για την εφαρμογή εναπομένουσας αντοχής των μελών με καθορισμό και των ποσοστών εναπομένουσας αντοχής τόσο σε επίπεδο εντατικών, όσο και σε επίπεδο παραμορφωσιακών μεγεθών με αντίστοιχη δυναμική προσαρμογή του σκελετικού διαγράμματος.
=
Με προκαθορισμένες παραμέτρους και αυτόματο τρόπο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες αναλύσεις, εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κριτηρίων επιτελεστικότητας που προβλέπονται από τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με τρόπο άμεσο και εποπτικό.

Αποτελέσματα (Post Processor)

L
Τρισδιάστατη απεικόνιση της εντατικής και της παραμορφωσιακής κατάστασης της κατασκευής για να έχετε κάθε στιγμή την πλήρη εποπτεία.
Z
Η ενότητα των αποτελεσμάτων, μέσα από ένα σύγχρονο γραφικό περιβάλλον, σας προσφέρει όλα τα εργαλεία για να δείτε πάνω στα μέλη της κατασκευής σας, έγχρωμα διαγράμματα για οποιαδήποτε εντατικό μέγεθος από φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα.
Z
Εσείς απλά επιλέξτε τα μεγέθη και την κλίμακα εμφάνισης και εντοπίστε εύκολα και γρήγορα τα μέλη με τις μεγαλύτερες εντάσεις ή παραμορφώσεις.
Z
Μπορείτε επίσης να δείτε τον παραμορφωμένο φορέα με κίνηση στο χώρο για οποιαδήποτε στατική ή σεισμική φόρτιση και ιδιομορφή.

Τεύχος Μελέτης

Z
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z

Στο SCADA SE 22 Masonry εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας. Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.

L
Νέες, ευδιάκριτες εκτυπώσεις αποτελεσμάτων
Z
Όλες οι εκτυπώσεις του τεύχους αποτελεσμάτων της μελέτης επανασχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με σύγχρονα εργαλεία έτσι ώστε να σας προσφέρουν νέο πινακοποιημένο, ευανάγνωστο τεύχος μελέτης με την προσθήκη διαγραμμάτων και εικόνων. Επίσης πλέον έχετε μία πλήρη προεπισκόπηση του τεύχους σας καθώς και τη δυνατότητα για εξαγωγή και επεξεργασία του αρχείου σε δέκα και πλέον διαφορετικές μορφές αρχείων μεταξύ των οποίων αρχείο μορφής pdf, docx, rtf, xml, CSV, PowerPoint, κλπ.
L
Γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση τεύχους μελέτης
Z

Στην νέα έκδοση του SCADA SE 22 Steel προστέθηκε η δυνατότητα για το «σπάσιμο» του τεύχους μελέτης σε επιμέρους τμήματα, μια λειτουργία χρήσιμη και πρακτική κυρίως για την εύκολη διαχείριση πολυσέλιδων μελετών.
Εσείς απλά ορίζετε την αρχική και την τελική σελίδα του κάθε «υποτεύχους».

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox