Επιλογή Σελίδας

Timber Design

Ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών και έλεγχος των συνδέσεων.

Γενικά

Το πρόσθετο (add-on) Timber Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό  των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – EC5

Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5

Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5. Προσομοίωση κατασκευών από ξύλο, μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών διατομών.

Ελαστική ανάλυση (γραμμική προσομοίωση του υλικού), γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή, επιρροή της παραμόρφωσης των συνδέσεων.

Εκτελούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι:

Σχεδιασμός διατομής στην οριακή κατάσταση αστοχίας

 • Έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό/θλίψη παράλληλα/κάθετα προς τις ίνες.
 • Έλεγχος διατομής υπό κάμψη/διάτμηση/στρέψη.
 • Έλεγχος διατομής υπό συνδυασμό τάσεων (θλιπτικές τάσεις υπό γωνία προς τις ίνες, συνδυασμός κάμψης και αξονικού εφελκυσμού/θλίψης).

Σχεδιασμός μέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ευστάθεια μέλους)

 • Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη ή συνδυασμό θλίψης και κάμψης (τοπικός λυγισμός).
 • Έλεγχος δοκού σε κάμψη ή συνδυασμό κάμψης και θλίψης (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός).

Σχεδιασμός στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

 • Οριακές τιμές βέλους δοκών, έλεγχος έναντι ταλαντώσεων

Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα).

Στις συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους μπορούν να μελετηθούν τόσο μονότμητες όσο και πολύτμητες συνδέσεις, όπου τα μέλη που ενώνονται μπορεί να είναι:

 • ξύλινο μέλος με ξύλινο μέλος,
 • ξύλινο μέλος με ξυπόπλακα, ή
 • ξύλινο μέλος με χαλύβδινο έλασμα (έλεγχος ελάσματος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1993-1-1 και ΕΝ 1993-1-8).

Οι τύποι φόρτισης που μπορούν να προσομοιωθούν και καλείται η σύνδεση να αντέξει είναι:

 • φόρτιση εγκάρσια στον κορμό του συνδέσμου,
 • φόρτιση αξονικά στον κορμό του συνδέσμου,
 • συνδυασμός εγκάρσια και αξονικής φόρτισης.

Επίσης έχει υλοποιηθεί η προσομοίωση έκκεντρης εγκάρσιας φόρτισης της σύνδεσης (σύνδεση ροπής).

Όλες οι διατάξεις του EC5 σχετικά με τις κρίσιμες αποστάσεις των συνδέσμων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αυτών και των πλευρών του ξύλινου μέλους λαμβάνονται υπόψη στο Scada Pro.

 • Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες
 • Συνδέσεις με διατμητικά ενθέματα

Τεύχος Μελέτης

Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης

Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που  θα περιληφθούν στο τεύχος σας.

Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.

Έχετε ακόμα  τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.