Επιλογή Σελίδας

Timber Design

Ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών και έλεγχος των συνδέσεων.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Timber Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό  των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – EC5

Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5

Προσομοίωση κατασκευών από ξύλο, μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών διατομών.

Ελαστική ανάλυση (γραμμική προσομοίωση του υλικού), γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή, επιρροή της παραμόρφωσης των συνδέσεων.

Εκτελούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι:

 1. Σχεδιασμός διατομής στην οριακή κατάσταση αστοχίας.
  1. Έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό/θλίψη παράλληλα/κάθετα προς τις ίνες.
  2. Έλεγχος διατομής υπό κάμψη/διάτμηση/στρέψη.
  3. Έλεγχος διατομής υπό συνδυασμό τάσεων (θλιπτικές τάσεις υπό γωνία προς τις ίνες, συνδυασμός κάμψης και αξονικού εφελκυσμού/θλίψης).
 2. Σχεδιασμός μέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ευστάθεια μέλους).
  1. Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη ή συνδυασμό θλίψης και κάμψης (τοπικός λυγισμός).
  2. Έλεγχος δοκού σε κάμψη ή συνδυασμό κάμψης και θλίψης (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός).
 3. Σχεδιασμός στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
  1. Οριακές τιμές βέλους δοκών, έλεγχος έναντι ταλαντώσεων.
 4. Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς.

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

 • Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα)
 • Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες,
 • Συνδέσεις με διατμητικά ενθέματα.

Τεύχος Μελέτης

Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης

 • Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
 • Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
 • Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
 • Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής  rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.