Επιλογή Σελίδας

Concrete Design

Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Γενικά

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον ΕΚΩΣ, τον EC2 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – ΕΚΩΣ, EC2

Αυτόματη διαστασιολόγηση της μελέτης με μία εντολή. Εσείς απλά επιλέξτε τον κανονισμό.

Η διαστασιολόγηση των διατομών οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται μέσα από μία τυποποιημένη διαδικασία βήμα προς βήμα. Αρχικά γίνεται η επιλογή του κανονισμού καθώς και των συνδυασμών.

Στη συνέχεια καθορίζονται οι παράμετροι των ελέγχων και οι προτιμήσεις όπλισης ανά δομικό στοιχείο και διαστασιολογούνται διαδοχικά ανά κατηγορία τα δομικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα, στοιχεία θεμελίωσης, πλάκες).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό και περιεκτικό.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων όπου εμφανίζονται όλα τα μεγέθη που λήφθηκαν υπόψη στους υπολογισμούς έτσι ώστε ο μελετητής να μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Πανίσχυροι editors για να διαμορφώσετε τους οπλισμούς όπως επιθυμείτε

To SCADA Pro διαθέτει καινοτόμους editors όπου απεικονίζονται γραφικά, σε δύο αλλά και σε τρεις διαστάσεις η γεωμετρία της διατομής αλλά και η διάταξη των οπλισμών.

Παράλληλα γίνεται υπολογισμός των ροπών αντοχής με βάση τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν.

Τα διαγράμματα εμφανίζονται σε τρισδιάστατη, έγχρωμη απεικόνιση.

Μπορείτε να πάρετε τιμές αντοχών για οποιαδήποτε τιμή της αξονικής δύναμης Ν.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τους οπλισμούς με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε και σε πραγματικό χρόνο να βλέπετε τις αλλαγές γραφικά.

Φυσικά μετά από κάθε αλλαγή του οπλισμού γίνεται επανέλεγχος της αντοχής της διατομής και επαναϋπολογίζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

Σχεδιαστικό περιβάλλον με άπειρες δυνατότητες και εργαλεία για στατική σχεδίαση

Στο SCADA Pro η δημιουργία των ξυλοτύπων και η περαιτέρω επεξεργασία τους γίνεται μέσα σε ένα σύγχρονο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον με πολλά εργαλεία, έτοιμα σύμβολα, και ειδικές εντολές για στατική σχεδίαση.

Έχετε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των υποστυλωμάτων μέσα στο ίδιο παράθυρο του editor!

Με αυτό τον τρόπο η λεπτομέρειά του ενημερώνεται αυτόματα με τις όποιες αλλαγές κάνετε στον οπλισμό του.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπών αντοχής καθώς και τα αναπτύγματα των στύλων καθύψος, είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το ύψος του υποστυλώματος.

Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του ξυλοτύπου σε αρχείο μορφής dwg, dxf.

Προμέτρηση Υλικών

Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των υλικών

Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες  τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.

Για το σκυρόδεμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου (Δοκοί, υποστυλώματα κλπ) και ανά στάθμη καθώς και το σύνολο για όλο το κτίριο.

Για τον χάλυβα οπλισμού των διατομών παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου, ανά μέλος αλλά και ανά διάμετρο των ράβδων.

Η παρουσίαση γίνεται ανά στάθμη αλλά και συνολικά για όλο το κτίριο.

Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης

Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.

Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.

Στα αποτελέσματα των δοκών περιλαμβάνονται και διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.

Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.

Ειδικά για τα αποτελέσματα των ενισχύσεων οπλισμένου σκυροδέματος, παράγονται ευανάγνωστα, πινακοποιημένα αποτελέσματα με αντίστοιχα εποπτικά σκαριφήματα.