Επιλογή Σελίδας

Αποτιμηση & Ανασχεδιασμος Υφισταμενων Κτιριων, Εισαγωγη των Ενισχύσεων σε Υπαρχουσες Διατομες Υποστυλωματων & Δοκων

Retrofit for Concrete

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Η ανάλυση της κατασκευής μπορεί να γίνει και με τη μη γραμμική στατική μέθοδο. Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:
SCADA Pro Concrete

Τύποι Αναλύσεων

L
Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)
N

Προέλεγχος με γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδο (Ισοδύναμη φασματική μέθοδο).

N

Προέλεγχος με γραμμική δυναμική φασματική μέθοδο.

N

Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος) με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.

N

Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.

L
Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)
I
Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος ανάλυσης της κατασκευής
I
Ακριβής προσέγγιση της εντατικής και της παραμορφωσιακής συμπεριφοράς της κατασκευής.
I
Άμεσος εντοπισμός των “αδύνατων” σημείων της κατασκευής.
I
Προσδιορισμός μη-γραμμικής σχέσης Ροπής – γωνίας στροφής πλαστικής άρθρωσης για το κάθε άκρο των μελών της κατασκευής.
I
Αναλυτικός υπολογισμός όλων των μεγεθών για κάθε βήμα της Pushover.

Σεισμικός Σχεδιασμός – Έλεγχοι

L
Σχεδίαση καμπύλης ικανότητας της κατασκευής
N
Έλεγχος κριτηρίων δυσμενούς παρουσίας των τοιχοπληρώσεων υφιστάμενης κατασκευής και αυτόματος έλεγχος αντοχής τους σε κάθε βήμα της Pushover με βάση τα όσα προβλέπονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
N
Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των σεισμικών δράσεων για την εκτέλεση της Pushover ανάλυσης. Υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. αλλά και με το παράρτημα Β του EC8 μέρος 1.
N
Σχεδίαση καμπύλης ικανότητας της κατασκευής, και της αντίστοιχης διγραμμικής καμπύλης ικανότητας.

Αποτελέσματα – Post Processing

Z
Εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση του υπάρχοντος οπλισμού των δομικών στοιχείων μέσα από τους εύχρηστους editors και αυτόματη προσαρμογή των αντοχών των υφιστάμενων υλικών, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Z
Αποκατάσταση διατομής και ενισχύσεις κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. με όλα τα υλικά που προβλέπονται :
R
Υποστυλώματα: μανδύες από έγχυτο και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ινοπλισμένα πολυμερή, χαλύβδινα ελάσματα, διαδικασία περίσφιξης.
R
Δοκοί: Στρώσεις έγχυτου ή εκτοξευόμενου οπλισμένου σκυροδέματος, χαλύβδινα ελάσματα, ινοπλισμένα πολυμερή.
R
Αυτόματος υπολογισμός των νέων ροπών αντοχής με βάση τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης της σύνθετης διατομής για διαφορετικά υλικά (παλαιό – νέο υλικό).
R
Εκτέλεση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και αυτόματος υπολογισμός του αριθμού των βλήτρων με τους αντίστοιχους κατασκευαστικούς ελέγχους.
R
Πλήρης βιβλιοθήκη υλικών αποκατάστασης και ενίσχυσης της εταιρείας Sika.
R
Ενσωμάτωση του προγράμματος υπολογισμού χημικών και μηχανικών αγκυρίων της εταιρείας fischer.
R
Σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πλήρης εκτύπωση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. με πινακοποίηση των αποτελεσμάτων και εποπτικά σκαριφήματα των διατομών.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

L
Πανίσχυρα εργαλεία και εντολές ειδικά για στατική σχεδίαση
Z
Αυτόματη δημιουργία ξυλοτύπων με δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας σε αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον.
Z
Πανίσχυρα εργαλεία και εντολές ειδικά για στατική σχεδίαση.
Z
Βιβλιοθήκες με έτοιμα σύμβολα, υπομνήματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
Z
Αυτόματη σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών και υποστυλωμάτων καθύψος.
Z
Δυνατότητα επεξεργασίας των οπλισμών των στύλων και επανελέγχου της διατομής με αυτόματη ενημέρωση του οπλισμού μέσα στο σχεδιαστικό περιβάλλον.
Z
Εξαγωγή σε αρχεία μορφής dwg, dxf.

Προμέτρηση Υλικών

L
Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο μορφής txt και excel
Z
Αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας προμέτρησης υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και οπλισμών ανά δομικό στοιχείο, ανά στάθμη και συνολικά για όλο το κτίριο

Τεύχος Μελέτης

L
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος
Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Περιλαμβάνονται διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.
Z
Περιλαμβάνονται διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.
Z
Σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πλήρης εκτύπωση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., με πινακοποίηση των αποτελεσμάτων και εποπτικά σκαριφήματα των διατομών.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox