Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro Timber

Ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών και έλεγχος των συνδέσεων.

Σύντομη Περιγραφή

Το SCADA Pro Timber αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Περιβάλλον Εργασίας

Νέο Περιβάλλον εργασίας για να είστε ακόμα πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί

 • Νέο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, βασισμένο στην τεχνολογία Ribbon της Microsoft, με κατηγοριοποίηση των στοιχείων σε μορφή δέντρου.
 • Αμφίδρομη λειτουργία επιλογής και τροποποίησης των στοιχείων του φορέα από το δέντρο ή γραφικά πάνω στο φορέα με εμφάνιση των ιδιοτήτων του.
 • Εμφάνιση στο δεξιό μέρος της οθόνης των ιδιοτήτων του στοιχείου για άμεση αναφορά και τροποποίησή τους.
 • Δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και των ιδιοτήτων εμφάνισης των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Μοντελοποίηση

Ο χρόνος εισαγωγής των στοιχείων του φορέα σας ελαχιστοποιείται.

 • Αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης διατομών και δημιουργίας του μοντέλου όλου του φορέα (Ανωδομή, Θεμελίωση) από αρχείο dxf, dwg.
 • Απεριόριστος αριθμό κόμβων, ράβδων και πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων.
 • Περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι τύποι των γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση και της πιο σύνθετης κατασκευής
 • Γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία: Στοιχείο δικτυώματος, στοιχείο δοκού, στοιχείο δοκού επί ελαστικού εδάφους.
 • Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία: Plane Stress, Plane Strain, Axisymmetric, Shell, και Solid
 • Πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων τυπικών μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών με 3D-δικτυώματα, πλαίσια, επιφάνειες, τοιχοποιίες.
 • Πλήρεις βιβλιοθήκες πρότυπων διατομών από χάλυβα, ξύλο και σκυρόδεμα, καθώς και τυχούσες διατομές.
 • Πλούσια βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων, κονιαμάτων με δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηριστικών τοίχων και από το μελετητή.
 • Τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) για αμφίδρομη επικοινωνία με Revit Structure και άλλες εφαρμογές, μέσω αρχείων ifc.
 • Άπειρες δυνατότητες προσομοίωσης για κεκλιμένα δοκάρια, υποστυλώματα τυχαίας διατομής, πλάκες με οπές, κελύφη, σιλό, πατάρια, πισίνες κλπ.
 • Εισαγωγή σύμμικτων κατασκευών από σκυρόδεμα, χάλυβα , ξύλο.
 • Μικτές και ανισόσταθμες θεμελιώσεις με πέδιλα, συνδετήριες, δοκούς, πεδιλοδοκούς, κοιτοστρώσεις με πλήρη αλληλεπίδραση θεμελίωσης – ανωδομής.
 • Δημιουργία πλέγματος επιφανειακών στοιχείων με ένα κλικ με αυτόματη πύκνωση στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων. Απευθείας ταύτιση των κόμβων ραβδωτών και επιφανειακών στοιχείων.
 • Αυτόματη προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων με χιαστί ράβδους.
 • Εμφάνιση μηνυμάτων για πιθανά σφάλματα στη γεωμετρία και στο μοντέλο του φορέα.

3d Πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία

Νέα πανίσχυρη γεννήτρια παραγωγής 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων

 • Νέα γεννήτρια 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων στο χώρο, με δυνατότητα προσομοίωσης επιφανειών οποιασδήποτε γεωμετρίας και σχήματος με οπές και σημεία συγκέντρωσης τάσεων (πυκνώσεις πλέγματος στοιχείων). Εμφάνιση ισοτασικών καμπυλών για εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη καθώς και για τον υπολογιζόμενο οπλισμό As.
 • Αυτόματη δημιουργία πλέγματος και αυτόματη ταύτιση κόμβων ραβδωτών και επιφανειακών στοιχείων.
 • Δυνατότητα εισαγωγής σημείου για πύκνωση των στοιχείων και δυνατότητα εισαγωγής οπών.
 • Δυνατότητα απόδοσης οποιουδήποτε υλικού.

Φορτία

Εισαγωγή φορτίων στο φορέα: Απευθείας εισαγωγή στα μέλη με όποιο είδος φορτίου επιθυμείτε

 • Απεριόριστο πλήθος φορτίσεων: χιόνι, άνεμος, θερμοκρασιακή μεταβολή, πρόσκρουση, πυρκαγιά κλπ.
 • Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι των φορτίων : Ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις, συγκεντρωμένες δυνάμεις, επικόμβιες δυνάμεις, στρεπτικές ροπές, εξαναγκασμένες υποχωρήσεις, θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ.
 • Αυτόματος υπολογισμός φορτίων τοιχοποιίας
 • Αυτόματη παραγωγή συνδυασμών όλων των φορτίσεων, σεισμικών ή/και μη σεισμικών με βάση τον EC0.
 • Αυτόματη εισαγωγή και υπολογισμός των φορτίων ανέμου και χιονιού σύμφωνα με τον EC1.
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση των φορτίων του φορέα πάνω στα αντίστοιχα μέλη για άμεση εποπτεία και έλεγχο.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων για πιθανά σφάλματα στην εισαγωγή των φορτίων από το χρήστη.

Εισαγωγή και φορτία Πλακών

 • Συνολική ανεύρεση των πλακών με αυτόματο προσδιορισμό των συνθηκών στήριξης.
 • Μοντελοποίηση πλάκας οποιουδήποτε σχήματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός του πάχους με βάση τον έλεγχο λυγηρότητας.
 • Εισαγωγή φορτίων πλακών συνολικά ή επιλεκτικά.
 • Εισαγωγή πλακών Zoellner.
 • Εμφάνιση των γραμμών διαρροής και αυτόματη απόδοση των φορτίων των πλακών στις αντίστοιχες δοκούς έδρασης.

Τύποι αναλύσεων

Γρήγοροι και αξιόπιστοι επιλύτες για να είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα

Περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι ανάλυσης:

 • Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος).
 • Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος.
 • Γραμμική και μη γραμμική δυναμική μέθοδος χρονοιστορίας της απόκρισης της κατασκευής βάσει επιταχυνσιογραφημάτων, με απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.

Ανάλυση σε παράλληλο υπολογιστικό περιβάλλον (CPU - GPU)

 • Επιτάχυνση της ανάλυσης πολύ μεγάλων μοντέλων με τη χρήση είτε επεξεργαστών με πολλούς πυρήνες (multi-core CPU) ή επεξεργαστών γραφικών (GPU), εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες δυνατότητες παραλληλισμού των αλγορίθμων επίλυσης.
 • Τεχνολογία 64-bit για μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια.

Σεισμικός Σχεδιασμός - Έλεγχοι (ΕΑΚ, EC8)

Πλήρης παραμετροποίηση για επαναληπτικές επιλύσεις και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Δοκιμάστε άφοβα!

 • Φάσματα σχεδιασμού και έλεγχοι με βάση τον EC8 και τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς. Δυνατότητα εισαγωγής φάσματος από το μελετητή.
 • Κατηγοριοποίηση του φορέα με βάση τα όσα προβλέπονται στον EC8.
 • Εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από τον ΕΑΚ και τον ΕΚΩΣ καθώς και οι αντίστοιχοι έλεγχοι (κανονικότητας σε κάτοψη και καθύψος , τύπου κατασκευής κλπ ) του EC8.
 • Αυτόματη δημιουργία και υπολογισμός των συνδυασμών φόρτισης και για τις δύο οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας (ULS και SLS)
 • Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις και οι έλεγχοι του αντισεισμικού κανονισμού του 1959 καθώς και των πρόσθετων διατάξεων του 1984 με ορθογωνική και τριγωνική κατανομή του σεισμού.

Αποτελέσματα – Post Processing

Τρισδιάστατη απεικόνιση της εντατικής και της παραμορφωσιακής κατάστασης της κατασκευής για να έχετε κάθε στιγμή την πλήρη εποπτεία

 • Τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής ως μαθηματικό μοντέλο και ως φυσικός φορέας.
 • Εμφάνιση φορτίων, διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων στα μέλη της κατασκευής για οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα.
 • Δισδιάστατη και Τρισδιάστατη απεικόνιση φορτίων, διαγραμμάτων και παραμορφώσεων.
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων εντατικών μεγεθών, παραμορφώσεων και οπλισμού επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων με μορφή ισοτασικών καμπυλών.
 • Παραμορφωσιακή κατάσταση του φορέα με κίνηση στο χώρο για οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή ιδιομορφή.

Σχεδιασμός – EC5

Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5

Προσομοίωση κατασκευών από ξύλο, μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών διατομών.

Ελαστική ανάλυση (γραμμική προσομοίωση του υλικού), γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή, επιρροή της παραμόρφωσης των συνδέσεων.

Εκτελούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι:

 1. Σχεδιασμός διατομής στην οριακή κατάσταση αστοχίας.
  1. Έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό/θλίψη παράλληλα/κάθετα προς τις ίνες.
  2. Έλεγχος διατομής υπό κάμψη/διάτμηση/στρέψη.
  3. Έλεγχος διατομής υπό συνδυασμό τάσεων (θλιπτικές τάσεις υπό γωνία προς τις ίνες, συνδυασμός κάμψης και αξονικού εφελκυσμού/θλίψης).
 2. Σχεδιασμός μέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ευστάθεια μέλους).
  1. Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη ή συνδυασμό θλίψης και κάμψης (τοπικός λυγισμός).
  2. Έλεγχος δοκού σε κάμψη ή συνδυασμό κάμψης και θλίψης (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός).
 3. Σχεδιασμός στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
  1. Οριακές τιμές βέλους δοκών, έλεγχος έναντι ταλαντώσεων.
 4. Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς.

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

 • Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα)
 • Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες,
 • Συνδέσεις με διατμητικά ενθέματα.

Τεύχος Μελέτης

Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης

 • Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
 • Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
 • Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
 • Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής  rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.