Επιλογή Σελίδας

Cold Formed Design

Γενικά

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα. Ο σχεδιασμός αφορά σε όλα τα δομικά μέλη και όχι μόνο τεγίδες και μηκίδες βάσει της απλοποιητικής μεθόδου του κεφαλαίου 10.

Περιλαμβάνει ακόμα, μεγάλη βιβλιοθήκη διατομών και ποιοτήτων χάλυβα, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: SCADA Pro Steel

Σχεδιασμός – EC3 μέρος 1-3

Αυτόματη διαστασιολόγηση της μελέτης με μία εντολή.

Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται από τον EC3-1-3 για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης όπως βιομηχανικά κτίρια, στέγαστρα κλπ.

Γίνεται υπολογισμός της Ιδεατής Διατομής με επιρροή των στρογγυλευμένων γωνιών καθώς και της Ενεργής Διατομής υπό Θλίψη και Κάμψη βάσει EN1993-1-3 & EN1993-1-5.

Εκτελούνται έλεγχοι Αντοχής σε επίπεδο διατομής:

 • Εφελκυσμός
 • Θλίψη
 • Κάμψη
 • Διάτμηση
 • Στρέψη
 • Κάμψη και εφελκυσμός
 • Κάμψη και θλίψη
 • Κάμψη και διάτμηση και αξονική δύναμη

Εκτελούνται έλεγχοι Αντοχής σε επίπεδο μέλους:

 • Καμπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
 • Στρεπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
 • Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
 • Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υπό κάμψη
 • Κάμψη και θλίψη
 • Κάμψη και εφελκυσμός

Εκτελούνται έλεγχοι Λειτουργικότητας:

 • Μετάθεση στύλων
 • Βέλος δοκών

Τα μήκη λυγισμού μπορούν να υπολογιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα ή να δοθούν από τον χρήστη είτε ως ακριβείς τιμές  είτε ως συντελεστές.

Προμέτρηση Υλικών

Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των διατομών.

Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.

Για τις μεταλλικές κατασκευές διατίθεται πλήρης και αναλυτική προμέτρηση όλης της μεταλλικής κατασκευής, ανά όροφο, διατομή ή τύπο δομικού στοιχείου (υποστυλώματα, δοκοί, τεγίδες, μηκίδες, αντιανέμεια κλπ) σε μορφή πινάκων.

Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

User friendly interface for the creation and editing of the report.

In SCADA Pro the user simply selects the sections to be included in the report of the project.

Simple tools allow the user to edit the report header and footer position chapters and create automatically the table of contents.

The report may be previewed before the user can save it for further editing in one of the following file formats: rtf, pdf, html, pptx, xlsx.

Video