Επιλογή Σελίδας

Αποτιμηση & Ανασχεδιασμος Υφισταμενων Κτιριων, Εισαγωγη των Ενισχύσεων σε Υπαρχουσες Διατομες Υποστυλωματων & Δοκων

Retrofit for Concrete +

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Η ανάλυση της κατασκευής μπορεί να γίνει και με τη μη γραμμική στατική μέθοδο. Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:
SCADA Pro Concrete

Τύποι Αναλύσεων

N

Προέλεγχος με γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδο (Ισοδύναμη φασματική μέθοδο).

N

Προέλεγχος με γραμμική δυναμική φασματική μέθοδο.

N

Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος) με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.

N

Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος με βάση τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς q και τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m.

L
Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)
I
Η μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover), επιτρέπει μια πιο ακριβή προσέγγιση της συμπεριφοράς της κατασκευής, μια ρεαλιστικότερη εκτίμηση της εντατικής και παραμορφωσιακής της κατάστασης και παρέχει πληροφορίες για τα μέλη της που δεν παρέχουν οι ελαστικές μέθοδοι.
I
Στόχος της είναι η εκτίμηση και ο υπολογισμός κυρίως των ανελαστικών παραμορφώσεων αλλά και των εντατικών μεγεθών που θα αναπτυχθούν σε μία κατασκευή υπό σεισμική δράση.
I
Η μεθοδολογία της ανάλυσης προβλέπει την εφαρμογή οριζόντιας σεισμικής δύναμης στο προσομοίωμα και την κατανομή της (ομοιόμορφη, τριγωνική ή ιδιομορφική) στους κόμβους και τα μέλη ανάλογα με τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού.
I
Τα φορτία αυξάνουν σταδιακά μέχρι ο φορέας να μετατραπεί σε μηχανισμό και να καταρρεύσει.
I
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε φορά που κάποια διατομή διαρρέει (δημιουργία πλαστικής άρθρωσης) το προσομοίωμα τροποποιείται κατάλληλα και συνεχίζεται η διαδικασία επαύξησης.
I
Ο έλεγχος αυτός βασίζεται σε προκαθορισμένη μη-γραμμική σχέση ροπής – στροφής για κάθε μέλος του φορέα.
I
Σε κάθε βήμα της ανάλυσης εξετάζεται εάν η καμπτικές ροπές στο μέλος ξεπερνούν τη ροπή διαρροής.
I
Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό το όριο ξεπεραστεί, δημιουργείται πλαστική άρθρωση στο μέλος.
L
Μη γραμμική στατική μέθοδος (Pushover)
I
Σε κάθε βήμα εξετάζεται επίσης η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση ενός χαρακτηριστικού σημείου του φορέα (κόμβος ελέγχου), συνήθως στην κορυφή του.
I
Το βασικό αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής είναι η δημιουργία της καμπύλης δύναμης (τέμνουσας βάσης) – μετακίνησης ή αλλιώς καμπύλης αντίστασης της κατασκευής.
I
Η καμπύλη αυτή παρέχει μία αντιπροσωπευτική εικόνα της σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής.
I
Η ανελαστική στατική ανάλυση παρέχει επίσης πληροφορίες και πλήρη εποπτεία για τη σειρά εμφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων στα μέλη.
I
Ο μελετητής έχει πλήρη εικόνα της σταδιακής παραμορφωσιακής κατάστασης του φορέα σε κάθε βήμα και μπορεί να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα τα “αδύνατα” σημεία της κατασκευής.
I
Στο SCADA Pro έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί η ανελαστική στατική ανάλυση.
I
Με προκαθορισμένες παραμέτρους και αυτόματο τρόπο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες αναλύσεις, εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κριτηρίων επιτελεστικότητας που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με τρόπο άμεσο και εποπτικό.

Σεισμικός Σχεδιασμός – Έλεγχοι

L
Ελαστικές αναλύσεις και προκαταρκτικός έλεγχος με βάση τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
N
Στον προκαταρκτικό έλεγχο εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των κριτηρίων που προβλέπει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την εφαρμογή της ελαστικής ή της ανελαστικής ανάλυσης αντίστοιχα και εκτυπώνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι δείκτες ανεπάρκειας λ.
N
Στην ελαστική ανάλυση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου είτε με βάση τους τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m, είτε με τους δείκτες σεισμικής συμπεριφοράς q.
N
Γίνεται επίσης ο έλεγχος πλάστιμης ή ψαθυρής συμπεριφοράς των στοιχείων με βάση τις τρεις μεθόδους που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.: με βάση τον λόγο διάτμησης αs, με βάση τον δείκτη πλαστιμότητας σε όρους καμπυλοτήτων μ1/r και τέλος με βάση τον δείκτη πλαστιμότητας σε όρους μετακινήσεων μd.
N
Λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία των τοιχοπληρώσεων με βάση τα όσα προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και γίνεται αυτόματα έλεγχος της αντοχής τους.

Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)

Z
Στο SCADA Pro περιλαμβάνονται όλοι δυνατοί σεισμικοί συνδυασμοί των δράσεων με ορθογωνική και τριγωνική κατανομή.
Z
Ο υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης γίνεται με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. αλλά και με βάση το παράρτημα Β του EC8 μέρος 1.
Z
Σχεδιάζεται η καμπύλη ικανότητας της κατασκευής για τον αντίστοιχο κόμβο ελέγχου, καθώς και η διγραμμική καμπύλη.
Z
Εμφανίζονται πάνω στην καμπύλη ικανότητας οι στοχευόμενες μετακινήσεις για την κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.
Z
Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να περιληφθούν οι τοιχοπληρώσεις της κατασκευής και γίνεται αυτόματος έλεγχος αντοχής τους σε κάθε βήμα της Pushover.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

L
Σχεδιαστικό περιβάλλον με άπειρες δυνατότητες και εργαλεία για στατική σχεδίαση
Z
Στο SCADA Pro η δημιουργία των ξυλοτύπων και η περαιτέρω επεξεργασία τους γίνεται μέσα σε ένα σύγχρονο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον με πολλά εργαλεία, έτοιμα σύμβολα, και ειδικές εντολές για στατική σχεδίαση.
Z
Έχετε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των υποστυλωμάτων μέσα στο ίδιο παράθυρο του editor!
Z
Με αυτό τον τρόπο η λεπτομέρειά του ενημερώνεται αυτόματα με τις όποιες αλλαγές κάνετε στον οπλισμό του.
Z
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπών αντοχής καθώς και τα αναπτύγματα των στύλων καθύψος, είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το ύψος του υποστυλώματος.
Z
Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του ξυλοτύπου σε αρχείο μορφής dwg, dxf.

Προμέτρηση Υλικών

L
Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των υλικών
Z
Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.
Z
Για το σκυρόδεμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου (Δοκοί, υποστυλώματα κλπ) και ανά στάθμη καθώς και το σύνολο για όλο το κτίριο.
Z
Για τον χάλυβα οπλισμού των διατομών παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου, ανά μέλος αλλά και ανά διάμετρο των ράβδων.
Z
Η παρουσίαση γίνεται ανά στάθμη αλλά και συνολικά για όλο το κτίριο. Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.
Z
Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.
Z
Στα αποτελέσματα των δοκών περιλαμβάνονται και διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.
Z
Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.
Z
Ειδικά για τα αποτελέσματα των ενισχύσεων οπλισμένου σκυροδέματος, παράγονται ευανάγνωστα, πινακοποιημένα αποτελέσματα με αντίστοιχα εποπτικά σκαριφήματα.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox