Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro 15

Νέες δυνατότητες του SCADA Pro 15

 

BIM Τεχνολογία

Αμφίδρομη επικοινωνία με αρχιτεκτονικές εφαρμογές (Autodesk Revit Structure, AutoCAD, κλπ)

 

Το  SCADA Pro 15 στα πλαίσια της βελτίωσης και εξέλιξης της Τεχνολογίας BIM που ενσωματώνει, προσφέρει πλέον και τη δυνατότητα  εισαγωγής αρχείων ifc από το πρόγραμμα Revit της Autodesk. Με τη χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών, αναγνωρίζει αυτόματα όλα τα δομικά στοιχεία, (στύλοι, δοκοί, πλάκες κλπ) με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους έτσι ώστε ο φορέας να είναι έτοιμος για ανάλυση.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e365c59_img.pnghttps://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e365ebd_img.png

 

Εξέλιξη της αυτόματης διαδικασίας αναγνώρισης διατομών και δημιουργίας του φορέα από αρχείο dxf, dwg

 

Το  SCADA Pro 15 ενσωματώνει την εξέλιξη του επαναστατικού εργαλείου αναγνώρισης των φυσικών διατομών του SCADA Pro από οποιαδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο μορφής dxf ή dwg, που αναπτύχθηκε στο SCADA Pro 14 και προσφέρει επιπλέον:

     Δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικών σχεδιαστικών αρχείων (dwg, dxf) σε κάθε στάθμη του κτιρίου με

 • αυτόματη αναγνώριση των στατικών στοιχείων και σύνδεση καθ’ ύψος
 • αυτόματη εισαγωγή και προδιαστασιολόγηση θεμελίωσης

     Δυνατότητα περιστροφής των σχεδιαστικών (dwg, dxf) αρχείων περί οποιαδήποτε καθολικό άξονα μετά την εισαγωγή τους.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e365fb1_img.png
https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3660db_img.png
https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e366376_img.png 

 

Αυτόματη μετατροπή και δημιουργία τρισδιάστατου αντικειμένου από αρχείο dxf, dwg.

 

Με το νέο SCADA Pro 15 προσφέρεται επιπλέον η δυνατότητα:

  Αυτόματης μετατροπής γραμμών, τόξων και κύκλων στα αντίστοιχα σχεδιαστικά αντικείμενα  του Scada Pro

καθώς και

     Αυτόματης δημιουργίας τρισδιάστατου αντικειμένου (πχ πυρήνας, σιλό ) από περίγραμμα επιφάνειας οποιουδήποτε σχήματος που μπορεί να περιλαμβάνει γραμμές, τόξα και κύκλους, με αυτόματο ορισμό σταθμών και υψομέτρων και παράλληλους πολλαπλούς ελέγχους σωστής γεωμετρίας και συνδεσμολογίας.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3664ad_img.pnghttps://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3665bd_img.pnghttps://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e366728_img.png

 

 

Αυτόματη κατανομή φορτίων σε επιφανειακά στοιχεία

 

Η έκδοση 15 περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο αυτόματης κατανομής και απόδοσης φορτίων σε επιφάνειες που έχουν προσομοιωθεί με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία. Ο ορισμός της επιφάνειας μπορεί να γίνει γραφικά:

 • Mε τις 4 κορυφές της και τις αντίστοιχες τιμές του φορτίου.
 • Με οποιαδήποτε 3 σημεία εκ των οποίων τα δύο πρώτα ορίζουν μια ευθεία όπου θα εφαρμοστεί η μία τιμή του φορτίου και το τρίτο σημείο το υψόμετρο όπου θα εφαρμοστεί η άλλη τιμή.

Η αναγνώριση της ομάδας πλέγματος   γίνεται αυτόματα και τα φορτία αποδίδονται σαν φορτία πίεσης στα πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία. Τα σημεία μπορούν να μην είναι ομοεπίπεδα και το περίγραμμά της μπορεί να περιλαμβάνει γραμμές, τόξα και κύκλους.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e366b2d_img.png

 

Γραμμική δυναμική μέθοδος με χρονοϊστορίες

 

Η γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονοϊστορίες λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή της απόκρισης της κατασκευής στο χρόνο. Στον φορέα επιβάλλεται φόρτιση η οποία προέρχεται από τη μετακίνηση του εδάφους κατά τη διάρκεια σεισμού.

 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται επιταχυνσιογραφήματα καταγεγραμμένης σεισμικής διέγερσης, τα οποία περιέχουν την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σε κάθε χρονική στιγμή.

 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι άλλου είδους χρονικά μεταβαλλόμενα φορτία για την ανάλυση της κατασκευής.

 

Παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο το παραμορφωσιακό μοντέλο της κατασκευής με βάση τη σεισμική διέγερση.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e366ea8_img.jpeg

 

Μη γραμμική δυναμική μέθοδος με χρονοϊστορίες

 

Η μη – γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονοϊστορίες είναι η ακριβέστερη μέθοδος εκτίμησης της απόκρισης μιας κατασκευής σε σεισμική διέγερση. Και αυτό διότι εκτός από τη μεταβολή των μεγεθών στο χρόνο, ενσωματώνει την ανελαστική συμπεριφορά που εμφανίζουν τα υλικά του φορέα. 

 

Σε αυτή την περίπτωση η σχέση δύναμης – μετατόπισης του μοντέλου γίνεται μη – γραμμική, σε αντίθεση με την περίπτωση της ελαστικής ανάλυσης.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e367200_img.png

 

Δυνατότητα εισαγωγής και έλεγχος  τοιχοπληρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ

 

Σας δίνεται η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των τοιχοπληρώσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η προσομοίωση του κάθε φατνώματος γίνεται αυτόματα με δύο διαγώνιες ράβδους (εφελκυόμενη – θλιβόμενη) και η επιλογή του υλικού γίνεται μέσα από μια πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων τοιχοποοιιών.

 

Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης και σύνθεσης της δικής σας τοιχοποιίας από τα επιμέρους υλικά της. Κατά την ανάλυση, οι τοιχοπλήρώσεις μπορούν συνολικά να συμπεριληφθούν ή όχι στο μοντέλο και μετά την εισαγωγή τους.

 

Εκτελούνται όλοι οι απαιτούμενοι  έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων με αντίστοιχη αυτόματη αφαίρεση από το μοντέλο των εφελκυόμενων στοιχείων.

 

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML289af62b.PNG

 

Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός κτιρίων από Φέρουσα

τοιχοποιία – Ευρωκώδικας  8 μέρος  3

 

Στο Scada Pro 15 έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του EC8-3 για την αποτίμηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισμική φόρτιση. Οι συστάσεις του κανονισμού εφαρμόζονται σε στοιχεία τοιχοποιίας που αντιστέκονται σε πλευρικές δυνάμεις εντός του επιπέδου τους. Ως τέτοια νοούνται τόσο οι πεσσοί όσο και τα υπέρθυρα ενός τοίχου.

 

Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται είναι σε επίπεδο διατομής του πεσσού/υπέρθυρου, όπου προέχον εντατικό μέγεθος είναι είτε:

 • η αξονική δύναμη και κάμψη, είτε
 • η τέμνουσα

Προκύπτει συνεπώς η κρίσιμη αστοχία του στοιχείου τοιχοποιίας και υπολογίζεται αναλόγως η φέρουσα ικανότητά του και για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας Α, Β και Γ.

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης της τοιχοποιίας

 • με απλό ή διπλό μανδύα οπλισμένουσκυροδέματος με αντίστοιχη αύξηση της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής του στοιχείου και
 • με ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ) για ενίσχυση σε διάτμηση εντός επιπέδου. 

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e36769b_img.png

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e367ac7_img.png

 

Αυτόματη δημιουργία συνδυασμών ανέμου – χιονιού

 

Στη νέα έκδοση του Scada Pro υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των συνδυασμών που περιλαμβάνουν τις τυχηματικές δράσεις ανέμου και χιονιού.

Έχει προστεθεί επίσης η αυτόματη αποθήκευση του αρχείου των συνδυασμών στο φάκελο της μελέτης και η εισαγωγή του από έτοιμη λίστα των αρχείων χωρίς αναζήτηση. 

 

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML28767f25.PNG

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML28762a3f.PNG

 

Pushover Ανάλυση – Εμφάνιση Ενεργών δυσκαμψιών

 

Στα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushoverεμφανίζονται για το κάθε βήμα και για κάθε στοιχείο της κατασκευής (Δοκοί, Στύλοι),  οι ενεργές τους δυσκαμψίες  με βάση τα προβλεπόμενα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καταγράφεται επίσης η αστοχία ή μη του κάθε άκρου του πέρα από τη γραφική απεικόνιση στον τρισδιάστατο φορέα.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e368433_img.png

 

Σχεδιασμός  ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και έλεγχος συνδέσεων

 

Η νέα έκδοση του Scada Pro 15  περιλαμβάνει το σχεδιασμό  των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και τo αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων. Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

 

Εκτελούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σε επίπεδο διατομής και επίπεδο μέλους.

 

Στις συνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα ελάσματα ή ξυλόπλακες και οι σύνδεσμοι μπορούν  να είναι βλήτρα ή κοχλίες. Τρισδιάστατη ρεαλιστική απεικόνιση της σύνδεσης με όλα τα στοιχεία της.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e368706_img.png

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3688dc_img.png

 

 

Ανάλυση σε παράλληλο υπολογιστικό περιβάλλον (CPUGPU)

 

Μέθοδοι υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (HPC) χρησιμοποιούνται για την μείωση του υπολογιστικού κόστους και αποδοτική επίλυση μεγάλων προβλημάτων.

 

Πραγματοποιώντας αναλύσεις σε επεξεργαστές με πολλούς πυρήνες ή κάρτες γραφικών ο χρόνος επίλυσης μειώνεται σημαντικά. Ο αλγόριθμος χωρίζει το πρόβλημα σε τμήματα και κάθε πυρήνας αναλαμβάνει μόνο ένα τμήμα, επιλύοντας το συνολικό πρόβλημα παράλληλα και συνεπώς ταχύτερα. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ο επεξεργαστής της κάρτας γραφικών. Οι επεξεργαστές αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα να ενσωματώνουν πολύ μεγάλο αριθμό πυρήνων επεξεργασίας ο οποίος μπορεί να φτάσει τις αρκετές εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες, σε αντίθεση με τις CPU οι οποίες έχουν τυπικά 2-8 πυρήνες. Αυτή η υψηλή δυνατότητα παραλληλισμού μειώνει περαιτέρω το υπολογιστικό κόστος επίλυσης μεγάλων μοντέλων.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e368d9c_img.png

 

 

 

Νέα απλοποιημένη διαδικασία ενεργοποίησης και αυτόματες ενημερώσεις του προγράμματος, μέσω internet.

 

Η διαδικασία ενεργοποίησης του νέου αναβαθμισμένου SCADA Pro 15 είναι πλέον απλή και γρήγορη.  Ξεχάστε τον όλους τους ID, (product, user, registration), το παλιό  αρχείο των κωδικών και τα USB κλειδάκια! Το μόνο που χρειάζεστε πλέον είναι ένας Σειριακός Αριθμός και μία σύνδεση Internet. Επιλέξτε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση μέσω Internet» και η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα!

 

Με τον «Αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων» οι ενημερώσεις του προγράμματος φορτώνονται αυτόματα. Έτσι θα δουλεύετε πάντα με την τελευταία έκδοση  και δε θα  χάνετε καμία ενημέρωση! 

Εμφανίζονται επίσης τα ενεργοποιημένα modules του προγράμματος.

 

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML292a1ab3.PNG

  

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e368ff2_img.png 

 

 

Νέοι αναβαθμισμένοι και ταχύτεροι αλγόριθμοι για τη δημιουργία μεγάλων φορέων προσομοιωμένων με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. 

 

Στο Scada Pro 15 έχουν ενσωματωθεί νέοι αλγόριθμοι δημιουργίας και υπολογισμού πλεγμάτων πεπερασμένων επιφανειακών για την επίλυση πολύ μεγάλων φορέων με ταυτόχρονη βελτίωση των χρόνων ανάλυσης. Ο μόνος πλέον περιορισμός για το μέγεθος του φορέα σας είναι οι  δυνατότητες του υπολογιστή σας.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3695c9_img.png 

 

Plane Stress, Plane Strain, Axisymmetric.

 

Στη νέα έκδοση του Scada Pro 15 έχουν ενσωματωθεί τρία νέα είδη δισδιάστατων πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων:

 •                 Plane Stress
 •                 Plane Strain
 •                 Axisymmetric

 

Στα Plane Stress στοιχεία τα φορτία εφαρμόζονται μέσα στο επίπεδο του στοιχείου (κάθετα στο πάχος του) θεωρώντας μηδενικές τις τάσεις που αναπτύσσονται κάθετα στο επίπεδο του στοιχείου.

 

Στα Plane Strain στοιχεία οι παραμορφώσεις κάθετες στο επίπεδο του στοιχείου θεωρούνται μηδενικές τα δε Axisymmetric στοιχεία χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση επιφανειών παραγομένων εκ περιστροφής.

 

Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ισοτροπικού ή ορθοτροπικού υλικού. 

 

C:\Users\dioakim\Desktop\gss-plane-axielem-nls.png 

 

 

Τυχούσα διατομή.

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε οποιαδήποτε τυχούσα διατομή στύλου ορίζοντας απλά το περίγραμμά της. Υπολογίζονται αυτόματα το κέντρο βάρους της και όλα τα αδρανειακά της στοιχεία με τη μέθοδο των συνοριακών συνθηκών. Η διατομή αποθηκεύεται αυτόματα στη δική σας βιβλιοθήκη.

 

https://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e3697dc_img.png

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10038b37.PNGhttps://www.scadapro.com/wp-content/uploads/2015/07/55b646e369976_img.png

 

 

Νέοι Ορίζοντες

 

Στο Scada Pro 15 έχουν πλέον συμπεριληφθεί και οι Αραβικοί κανονισμοί (SBC) που αφορούν το φορτία και το σχεδιασμό κτηρίων από σκυρόδεμα, μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία.

C:\Users\adegkle\AppData\Local\Temp\SNAGHTML28a0e526.PNG

Έχουν επίσης ενσωματωθεί οι παρακάτω λειτουργίες και εντολές:

 

Ποιότητα χάλυβα οπλισμού

Στα πεπερασμένα επιφανειακά είναι πλέον πιο εύκολη η επιλογή της ποιότητας του χάλυβα οπλισμού αφού έχει ενσωματωθεί στο αρχικό παράθυρο ορισμού  των πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων.

 

Απόδοση ιδιοτήτων

Στο Scada Pro ενσωματώθηκε μία νέα επαναστατική λειτουργία για την εύκολη και γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από ένα αντικείμενο σε άλλα ομοειδή αντικείμενα . Μπορείτε πλέον να μεταφέρετε ιδιότητες από ένα αντικείμενο σε άλλα χωρίς να χρειάζεται να τις ορίσετε εκ νέου. Μεταφέρονται σχεδόν όλες οι ιδιότητες τόσο των φυσικών διατομών όσο και των στοιχείων του μαθηματικού μοντέλου.

 

Preview .stp file.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα  προεπισκόπηση των  αρχείων που δημιουργείτε και αποθηκεύετε στις τυπικές κατασκευές.

 

Escape

Ενεργοποίηση του πλήκτρου “esc” για την ακύρωση της τρέχουσας εντολής.

 

Start Screen Preview

Επιλογή υπάρχοντος αρχείου από το αρχική οθόνη με δυνατότητα προεπισκόπησης.

 

Νέοι έλεγχοι

Αποφυγή εισαγωγής περισσότερων ίδιων στοιχείων στην ίδια θέση (π.χ. διπλά δοκάρια, διπλά υποστυλώματα).

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions
ACE-Hellas S.A. | INTEGRATED SOLUTIONS
Αιγαίου Πελάγους 6,
Αγία Παρασκευή, 15341,
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.
 
Τηλ : +30 210 6068600
Fax : +30 210 6068699
E-mail : [email protected]
 

 
Μοιραστείτε το άρθρο
[jpshare]
Δείτε την παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα
twitter facebook youtube linkedin Google+

ACE-Hellas S.A.

ACE-Hellas S.A. | INTEGRATED SOLUTIONS
Αιγαίου Πελάγους 6,
Αγία Παρασκευή, 15341,
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.
 
Τηλ : +30 210 6068600
Fax : +30 210 6068699
E-mail : [email protected]